“Alles moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt,
maar niet eenvoudiger dan dat.”

– Albert Einstein –

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

1.1. Greetje Komdeur Coaching & Training richt zich op coaching en training binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Greetje Komdeur Coaching & Training (hierna te noemen opdrachtnemer) en de opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer.

1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere rechts- of natuurlijke persoon waarmee opdrachtnemer een overeenkomst sluit voor het verzorgen van coaching of training, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.

1.4. Onder deelnemer wordt verstaan: de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de coaching of training deelneemt.  De deelnemer kan tevens opdrachtgever zijn.

Artikel 2: Tot stand komen van de overeenkomst

2.1. Als overeenkomst wordt gezien: alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden per mail bevestigd aan opdrachtgever.

2.1. De overeenkomst voor coaching komt tot stand doordat opdrachtnemer zich telefonisch of per e-mail aanmeldt. De geplande afspraak wordt per mail bevestigd aan opdrachtgever.

2.2. De overeenkomst voor een workshop of training komt tot stand doordat de deelnemer zich via een inschrijfformulier aanmeldt, of door een bevestiging van de opdrachtnemer van de per e-mail verzonden aanmelding door deelnemer.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze per e-mail zijn bevestigd door opdrachtnemer.

Artikel 3: Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

3.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.

3.2. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe als indirecte schade, ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

3.2. Van de deelnemer wordt een actieve betrokkenheid gevraagd t.b.v. het werken aan de gewenste verbeterpunten, dan wel aan het bereiken van het besproken doel.

3.3. Bij deelname aan coaching of training ligt de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade die deelnemer lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van, of tijdens een coaching of training. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 4: Annuleren van een afspraak of training

Annuleringsvoorwaarden individuele afspraken

4.1. Het annuleren van een afspraak voor coaching of individuele training dient telefonisch te worden doorgegeven: tel (06) 41 46 90 35. Bij geen gehoor kan de afspraak per sms of per mail (greetje@greetjekomdeur.nl) worden doorgegeven.

4.2. Voor afzeggen van individuele afspraken geldt het volgende:

  • Afspraken kunnen langer dan 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd of in overleg worden verzet;
  • Bij afspraken die binnen 48 uur vooraf worden afgezegd, wordt 50% in rekening gebracht;
  • Indien een afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt 100% in rekening gebracht.

4.3. Bij het niet verschijnen op een geplande afspraak worden de kosten voor 100% in rekening gebracht.

4.4. In het geval van dringende of onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer het recht een geplande afspraak te verzetten, met omschrijving van redenen. Bij overmacht kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten of andere zaken van de deelnemer t.a.v. het betreffende gesprek.

Annuleringsvoorwaarden workshop of training

4.4 De opdrachtgever heeft het recht om deelname aan, of de opdracht voor een workshop of training te annuleren per door opdrachtnemer bevestigde e-mail.

4.5. Bij annulering tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag is de opdrachtgever 25% van de deelnamekosten in rekening verschuldigd.

4.6. Bij annulering tussen 31 en 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag is de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag verschuldigd.

4.7. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt, of om andere redenen niet aan de training deelneemt, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd, ook de eventueel openstaande termijnen van een gespreide betaling.

4.8. De opdrachtnemer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere trainingsdagen te verzetten. Bij een te gering aantal aanmeldingen wordt de gehele training geannuleerd. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag, of aan deelname aan eenzelfde training op een ander tijdstip.

4.9. Bij annulering voor aanvang van de training is het mogelijk dat de gereserveerde plaats wordt ingenomen door een andere deelnemer. De plaatsvervanger dient te voldoen aan de eventueel gestelde eisen voor deelname. Tijdens de duur van de training is het niet meer mogelijk van deze regeling gebruik te maken.

Artikel 5: Betaling

Betaling Coaching

5.1. Particulieren: De persoonlijke coach sessies worden na afloop van iedere sessie contant betaald of voldaan via een betaallink. De telefonische- of Skypesessies dienen voorafgaand aan de gemaakte afspraak te zijn overgemaakt. Afwijkingen hierop zijn alleen mogelijk nadat opdrachtnemer een afspraak over betalingsvoorwaarden via mail heeft bevestigd.

5.2. Bedrijven: Betaling van de coach sessies (persoonlijk, telefonisch, of via Skype) dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Betaling Training

5.3. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Voor trainingen is een gespreide betaling mogelijk.

5.4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.

5.4. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht om de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 6: Ziekte

6.1. Wanneer de deelnemer tijdens de training ziek wordt, heeft hij of zij de mogelijkheid om de trainingsdag in te halen in een vergelijkbare groep.

6.2. Wanneer de trainer ziek wordt, zal er voor passende vervanging worden gezorgd, of zullen de deelnemers een vervangende dag aangeboden krijgen.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1. Alle informatie die door de deelnemer mondeling, dan wel schriftelijk wordt ingebracht, wordt door opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld. Het staat de deelnemer vrij om desgewenst mededelingen te doen over wat er in de coaching of training besproken wordt.

Artikel 8: Klachtenprocedure

8.1. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de verrichte werkzaamheden, dient dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht per mail kenbaar gemaakt te worden aan opdrachtnemer.

8.2. Na kennisname van de klacht treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg en zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2019 – Greetje Komdeur | Algemene Voorwaarden | PrivacyVerklaring | gemaakt met ❤ door Anneke Kamphuis